Status inför sommaren i projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben”

Det var många punkter som styrgruppen för projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben” gick igenom vid senaste mötet, där bland annat projektplanen beslutades.

Under våren har projektgruppen haft fem workshoppar tillsammans med webbyrån Consid, för att utreda hur dagens webb kan lyftas över till den nya versionen av EPiServer på bästa sätt. Tillsammans har de bland annat tittat på hur sid- och blocktyper kan generaliseras och förenklas på bästa sätt. De har också sett över navigeringen då det finns vissa problem med den i nuvarande lösning, framför allt i mobil.

För att täcka in de mer tekniska delarna, som exempelvis integrationen mellan Kursinfo och EpiServer, har ytterligare två workshoppar genomförts. I och med det hoppas vi få samsyn kring vad som ingår i projektet, så att avtal kan skrivas med Consid.  Efter det kan vi fokusera på att utforma sid- och blocktyperna mer i detalj och påbörja utvecklingsarbetet.

Parallellt med workshopparna har projektgruppen nu också kopplat in en kommunikatör för att sätta en plan för det interna förankringsarbetet. Till nästa styrgruppsmöte i september kommer denna aktivitetsplan att vara klar. Projektledarna Ida Danell och Marc Hermansson har bestämt att den interna förankringen kommer att ha fokus på förväntningarna kring vad övergången till det nya systemet kommer att ge oss. Något som vi vet är att trots att projektet bantats ner till ett ”tekniskt byte” så kommer det att innebära både synliga och navigeringsmässiga förändringar, både för alla dem som är redaktörer i systemet, men också för den som besöker webben.

Högskolans organisation för projektet

Styrgrupp
Annie Andréasson, projektägare och kommunikationschef, Karin Cardell, förvaltningschef, Anders Brännberg, IT-chef, Claes Lennartsson, biträdande akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Ida Danell, projektledare och systemförvaltare samt Marc Hermansson, projektledare intern förankring.

Högskolans interna projektgrupp
Ida Danell, projektledare och systemförvaltare, Marc Hermansson, projektledare intern förankring, Fredrik Karlsson, webbspecialist, Suss Wilén, webbspecialist samt Johanna Avadahl, kommunikatör.

Trevlig sommar!
Annie Andréasson, projektägare och kommunikationschef

Nytt webbpubliceringsverktyg blir EPiServer 11

Det är nu klart att nytt publiceringsverktyg för högskolans webb blir EPiServer 11. Beslut fattades av förvaltningschefen under tidig vår.

I och med det rådande budgetläget har omfattningen för projektet minskats ned jämfört med det som var utgångsläget (som beskrevs i inlägget i december). Bytet till nytt publiceringsverktyg kan därför ses som ett teknikprojekt där fokus är att lyfta verktyget från den föråldrade version vi har idag till en modern lösning. Övriga förändringar skjuts på framtiden och får tas som egna projekt efter uppgraderingen.

En specifik satsning kommer dock att genomföras i samband med uppgraderingen och det är gällande sökfunktionen. En mer kompetent och bättre fungerande sökfunktion kommer att kopplas på för att bättre svara mot externa besökares, studenters och anställdas förväntningar.

Projektet är i skrivande stund alldeles i startgroparna. Det finns en styrgrupp, projektledare och en projektgrupp som kommer att arbeta med detta. Vi startar nu och övergången till det nya systemet är planerad att genomföras under första halvåret 2020.

Under tiden som projektet genomförs kommer teknisk förvaltning av nuvarande webb att reduceras till ett minimum och endast omfatta helt nödvändiga förändringar.

Den här bloggen kommer att vara den huvudsakliga informationskanalen för uppgraderingsprojektet. Här uppdaterar vi löpande om vad som händer. Vid frågor går det bra att vända sig till kommunikation@hb.se.

Ida Danell, projektledare och webbspecialist